Skip to main content

Το καταστατικό του ΙΤΕΠ

ΑΡΘΡΟ 1

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επ. Του Αστικού Κώδικα μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ» – (Ι.Τ.Ε.Π), (Research Institute for Tourism) – (R.I.T.), με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί – Δραστηριότητα

 1. Σκοποί του Ινστιτούτου είναι:
  α. Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών αναφερομένων σε προβλήματα της τουριστικής οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, με επιδίωξη τη διατύπωση προτάσεων, που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του τομέα της ξενοδοχίας, του τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικώς αναφέρονται προβλήματα αναδείξεως του τουριστικού πλούτου, προβλήματα γεωγραφικής κατανομής του τουρισμού, τουριστικής τεχνολογίας, προσδιορισμού ορίων σωρεύσεως τουριστικών δραστηριοτήτων στο χώρο κ.ά,
  β. Η παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας, διεθνούς και εγχώριας, ως και η διατύπωση εκτιμήσεων για την πιθανή τους επίδραση στην τουριστική οικονομία σε συνολικό, εγχώριο και τοπικό επίπεδο,
  γ. Η μελέτη προβλημάτων υποδομής (θεσμικά, τεχνικά, οικονομικά) και η ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του τομέα του τουρισμού και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
  δ. Η ανάληψη εκπονήσεως μελετών είτε γενικού είτε εξειδικευμένου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικώς αναφέρονται μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες οικονομικής εξυγιάνσεως επιχειρήσεων, καθώς και μελέτες θεσμικής, τεχνικής και οικονομικής υποδομής),
  ε. Η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση του εκάστοτε ισχύοντος πλέγματος τουριστικών κινήτρων για αναμόρφωσή τους.
  στ. Η ανάληψη παροχής επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς για θέματα της τουριστικής οικονομίας, και
  ζ. Η υποβοήθηση του έργου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της αναπτύξεώς του και η παροχή σε αυτό κάθε αναγκαίας τεχνικής, νομικής και άλλης υποστήριξης για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο αντικείμενο και στα πεδία δραστηριότητάς του (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και ουχί αποκλειστικά του έργου της κατάταξης) και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.
  η. Η επιστημονική τεκμηρίωση των πάσης φύσεως παρεμβάσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως επίσημου συμβούλου του κράτους σε θέματα ξενοδοχίας και τουρισμού
  θ. Η επεξεργασία μέτρων και πολιτικών που αποσκοπούν στην πρόοδο, την βελτίωση και την αναδιοργάνωση των τουριστικών καταλυμάτων,
  ι. Η επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων και ολοκληρωμένων λύσεων για την προώθηση πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της ελληνικής ξενοδοχίας και εν γένει του ελληνικού τουριστικού τομέα.
  ια. Η υλοποίηση δράσεων έρευνας, ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης, καθώς επίσης και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και αναβάθμισης και πιστοποίησης της ποιότητας των επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και εργαζομένων στον καταλυματικό τομέα και γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό.
  ιβ. Η ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, διεθνών, ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων και πάσης φύσεως λοιπών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων (ιδιωτών, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου, αλλοδαπών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και διεθνών οργανισμών) είτε στο πλαίσιο των προκηρύξεων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε του ΕΣΠΑ είτε άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων (εθνικών, διεθνών ή ευρωπαϊκών).
  ιγ. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τις περιγραφόμενες στο προηγούμενο εδάφιο δράσεις σε τρίτους (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και φορείς του ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα, αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς.
  ιδ. Η ανάπτυξη προβολής στο διαδίκτυο για ζητήματα που σχετίζονται με τους ανωτέρω σκοπούς και την προώθηση προγραμμάτων και πολιτικών του καταλυματικού τομέα. Ειδική προβολή στο διαδίκτυο κάθε σχετικής δράσης, πρωτοβουλίας ή/και προγράμματος που αναπτύσσει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
  ιε. Η διοργάνωση συνεδρίων οποιασδήποτε μορφής για τη μελέτη, επεξεργασία και ανάδειξη θεμάτων που ενδιαφέρουν τον Έλληνα Ξενοδόχο.
  ιστ. Η συγκέντρωση χορηγικού κεφαλαίου για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.
 1. Το Ινστιτούτο πραγματοποιεί τους σκοπούς του με κάθε πρόσφορο μέσο και ειδικότερα με την:
  α. απασχόληση τακτικού και έκτακτου προσωπικού
  β. αποστολή στο εξωτερικό πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικών σπουδών ή ερευνών σχετιζομένων αμέσως με την τουριστική οικονομία
  γ. προκήρυξη βραβείων για συγγραφή μελετών σε ειδικά θέματα της τουριστικής οικονομίας
  δ. συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα ελληνικά ή ξένα (ανταλλαγή πληροφοριών και πορισμάτων ερευνών, συμμετοχή σε κοινά προγράμματα ερευνών κ.τ.λ.) και εγχώριους ή διεθνείς φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
  ε. οργάνωση ειδικευμένης βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφοριών (στατιστικά στοιχεία, ποιοτικές πληροφορίες κ.τ.λ.)
  στ. έκδοση και δημοσίευση μελετών, καθώς και έκδοση ειδικού περιοδικού στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα.
  ζ. ανάθεση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της εκτέλεσης συναφών έργων ή της παροχής των αναγκαίων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
 1. Τα ποσά των χρηματικών βραβείων και των υποτροφιών των περιπτώσεων (β) και (γ) της § 2 του προηγούμενου άρθρου ορίζονται από το Διοικητικά Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή. Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται και οι τυχόντες υπότροφοι.

ΑΡΘΡΟ 3

Εγγραφή Μελών – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Α. Τα μέλη του ΙΤΕΠ διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Ειδικότερα:

 1. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν:

α. Φυσικά πρόσωπα και νομίμως λειτουργούσες στη χώρα επιχειρήσεις, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχειρήσεως είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, που ασκούν τουριστική δραστηριότητα (τουριστικοί οργανισμοί, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις γενικού τουρισμού, επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, καταστημάτων τουριστικών μεταφορών κ.τ.λ.).

β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.

γ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που κατά την κρίση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. είναι χρήσιμα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ινστιτούτου.

 1. Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω με τον αριθμό 1, τα οποία, όμως, προσφέρουν όλως εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του ΙΤΕΠ. Τα μέλη αυτά δεν μετέχουν στη Διοίκηση. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, μπορούν να λαμβάνουν το λόγο, εκφέρουν τις απόψεις τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Β. Για την εισδοχή μέλους απαιτείται αίτηση συνοδευόμενη από:

α. δήλωση ότι έλαβε γνώση του καταστατικού, το οποίο αποδέχεται ανεπιφύλακτα και

β. το ποσό της συνδρομής, που ορίζεται εκάστοτε για την εγγραφή μέλους. Την αρμοδιότητα για την έγκριση εγγραφής μέλους έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Η ιδιότητα του μέλους αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για τα πρόσωπα που:

α. δεν δείχνουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον για την προαγωγή των σκοπών του Ινστιτούτου ή έπαψαν να διαθέτουν το κύρος που αρμόζει στην προκειμένη περίπτωση και

β. καθυστερούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Ινστιτούτο για χρονικό διάστημα πέραν του έτους.

Δ. Εκπροσώπηση των μελών στα όργανα του ΙΤΕΠ:

Επί ατομικών επιχειρήσεων, μετέχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας.

Επί νομικών προσώπων, μετέχει ο εγγράφως εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπός τους.

ΑΡΘΡΟ 4

Πειθαρχικά Παραπτώματα – Πειθαρχικές Κυρώσεις

 1. Πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Ινστιτούτου συνιστά:
  α. Κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί σωματείων.
  β. Κάθε παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ. Κάθε πράξη ή παράλειψη, που είναι αντίθετη με τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Ινστιτούτου.
  δ. Συμπεριφορά μη αρμόζουσα σε μέλος του Ινστιτούτου.
 1. Τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα επισύρουν τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
  α. έγγραφη παρατήρηση
  β. πρόσκαιρη στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι έξι (6) μήνες
  γ. διαγραφή από το μητρώο μελών του Ινστιτούτου.
 1. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, μετά προηγούμενη έγγραφη κλήση σε απολογία υπό του Προέδρου του Δ.Σ. ή του νομίμου αναπληρωτή του.
 2. Όργανο αρμόδιο για την επιβολή των υπό (α) και (β) πειθαρχικών ποινών είναι το Δ.Σ., η σχετική απόφαση του οποίου λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και χωρίς συμμετοχή σ’ αυτό του πειθαρχικώς διωκόμενου, εάν είναι μέλος του. Για τη διαγραφή μέλους αρμόδια είναι η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 5

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

 1. Όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Ινστιτούτου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του και απολαμβάνουν των ωφελημάτων που απορρέουν από τη δράση του.
 2. Ως ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται και εκείνα τα οποία τηρούν σχετική ρύθμιση οφειλών, ύστερα από σχετική απόφαση του ΔΣ
 3. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου και να είναι ταμειακώς εντάξει.

ΑΡΘΡΟ 6

Όργανα του ΙΤΕΠ

Τα όργανα του ΙΤΕΠ είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 7

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ΙΤΕΠ.

Εκτός από τις γενικές αρμοδιότητες αποφασίζει για κάθε άλλη υπόθεση, ακόμα και γι’ αυτές που υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

Οι Γενικές Συνελεύσεις του ΙΤΕΠ είναι τακτικές και έκτακτες.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια (1) φορά το χρόνο, κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού, με υποχρεωτικά θέματα ημερήσιας διατάξεως, εκτός των άλλων, τον απολογισμό του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το ζητήσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών του Ινστιτούτου εγγράφως από το Δ.Σ., αναγράφοντας τα θέματα που θα συζητηθούν ή όταν το αποφασίσει το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει την Έκτακτη Γενική Συ/έλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες.

Ο χρόνος γνωστοποιήσεως για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση είναι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, ενώ για την έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, προεδρεύεται από τον Πρόεδρο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα κατά το άρθρο 5 του παρόντος ταμειακώς εντάξει μέλη. Θέματα ημερήσιας διατάξεως μπορούν να προταθούν μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Β. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες, αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, που ορίζεται ως εξής:

Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να παραβρίσκεται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη μετά από επτά (7) ημέρες, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Γ. Συγκρότηση και Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

 1. Τη Γενική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη του Ινστιτούτου (φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι των Νομικών προσώπων) και αποφασίζει για κάθε ζήτημα προαγωγικό των καταστατικών του σκοπών.
 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται :
  α. Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων, του ετήσιου ισολογισμού και διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ., καθώς και έγκριση της ετήσιας εκθέσεως των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  β. Η εκλογή πέντε (5) εκ των μελών του Δ.Σ. και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η αντικατάστασή τους.
  γ. Η απαλλαγή του Δ.Σ. και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  δ. Η τροποποίηση του καταστατικού και
  ε. Η διάλυση του Ινστιτούτου και, η κατ’ ακολουθίαν αυτής, διάθεση της περιουσίας του.
 1. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων- μελών του Ινστιτούτου ορίζονται εγγράφως από τα νομικά πρόσωπα και η αντικατάσταση ισχύει από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία το σχετικό έγγραφο αντικαταστάσεως περιέρχεται στο Ινστιτούτου.

Δ. Λειτουργία της Γενικής Συνελεύσεως

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως.
 2. Κάθε μέλος της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να εκπροσωπείται από άλλο μέλος της, με έγγραφη εξουσιοδότηση απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και περιερχόμενη σ’ αυτόν πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως.

Κάθε μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.

 1. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η νόμιμη παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 της εν λόγω απαρτίας, για την τροποποίηση, όμως, του άρθρου 2, παραγρ. 1, στοιχείο ζ’ και του άρθρου 8 παράγρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των τακτικών μελών και παμψηφία των παρισταμένων.
 2. Στην αρχή της συνεδριάσεως και μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Συνελεύσεως, χρέη προέδρου εκτελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος προβαίνει σε διαπίστωση της απαρτίας και αμέσως μετά η Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών της Συνελεύσεως, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των ψηφοφοριών, στη διαλογή των ψήφων και στην καταγραφή των αποτελεσμάτων.
 3. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Κατ’ εξαίρεση διεξάγεται μυστική ψηφοφορία όταν πρόκειται για:
  α. εκλογή ή παύση μελών του Δ.Σ. και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  β. ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.
  γ. προσωπικά εν γένει ζητήματα και
  δ. διαγραφή μελών του Ινστιτούτου.
 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των νομίμως παρισταμένων. Κατ’ εξαίρεση απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των νομίμως παρισταμένων όταν πρόκειται για:
  α. παύση των υπό της Συνελεύσεως κατά τα ανωτέρω υπό στοιχείο Γ’, παράγρ. 2, εδάφ. β” εκλεγομένων μελών του Δ.Σ. ή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται οι κατά σειρά αριθμού ψήφων πρώτοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται και ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Για λήψη αποφάσεως διαλύσεως του Ινστιτούτου και διάθεση της περιουσίας του απαιτείται η ίδια πλειοψηφία που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού. Αν η προϋπόθεση αυτή δεν ικανοποιείται, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, κατά την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων.

 1. Αποφάσεις της Συνελεύσεως, που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή του νόμου είναι άκυροι. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους οποιοσδήποτε αποφάσεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την ίδια συνεδρίαση της Συνελεύσεως, η οποία και αποφαίνεται σχετικώς. Κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως δεν επιτρέπεται υποβολή ενστάσεως.

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως που λαμβάνονται εγκύρως δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη του Ινστιτούτου, παρόντα, απόντα ή διαφωνούντα.

 1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του προεδρείου της Συνελεύσεως. Αντίγραφα των πρακτικών, καθώς και αποσπάσματα των εν λόγω πρακτικών, εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται και παύεται ως εξής:
  α. τα τέσσερα (4) από τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και παύονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών,
  β. τα υπόλοιπα τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ., εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των προσώπων κατά τη διακριτική του ευχέρεια και παύονται με απόφαση του.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής (4), η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της ΓΣ.

 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της περ. α΄της παραγράφου 1 τα πρώτα δύο σε ψήφους από τα μη εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση υποψήφια μέλη του Δ.Σ. ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη των μελών που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης στο πλαίσιο της διαδικασίας της περ. β΄ της παραγράφου 1 τα πρώτα δύο σε ψήφους από τα μη εκλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ), ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη των μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΞΕΕ.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα.

 1. Μέλη τα οποία δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ.
 2. Παύουν αυτοδικαίως να έχουν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. εκείνα τα μέλη, τα οποία:
  α. για οποιοδήποτε λόγο έχουν παύσει να έχουν την ιδιότητα του μέλους του Ινστιτούτου
  β. είχαν εκλεγεί ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων και έχει ανακληθεί η εκπροσώπηση ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν έπαψε να είναι μέλος του Ινστιτούτου.
 1. Σε περίπτωση θανάτου, εκπτώσεως ή παραιτήσεως μελών του Δ.Σ., η σύνθεσή του συμπληρώνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του από τον πίνακα των αναπληρωματικών μελών με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διακρίσεις που ορίζονται ανωτέρω στην παράγραφο 2.
 2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί από την ιδιότητά του αυτή με απλή δήλωσή του προς το Δ.Σ. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί κατά την ημέρα της συνεδριάσεως του Δ.Σ., κατά την οποία αναγνώσθηκε η σχετική περί παραιτήσεως δήλωση.
 3. Εφόσον τα σύμφωνα με το άρθρο αυτό εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ., μετά και από την εξάντληση του αριθμού των αναπληρωματικών μελών, δεν αρκούν για τη συγκρότηση της απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν συνέλευση των μελών του Ινστιτούτου προς διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Α. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
  α. Διοικεί το Ινστιτούτο και διαχειρίζεται την περιουσία του
  β. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ινστιτούτου
  γ. Καταρτίζει το ετήσιο ερευνητικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα λοιπών δραστηριοτήτων και την έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου στο τέλος κάθε έτους
  δ. Εγκρίνει την ανάθεση μελετών και ερευνών σε τρίτους και τις σχετικές αμοιβές
  ε. Εγκρίνει τη δημοσίευση των επιστημονικών μελετών του Ινστιτούτου ή των μελετών, που έχουν εκπονηθεί έξω από τα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου, αλλά αξιολογούνται ως υψηλής στάθμης επιστημονικά πονήματα, το δε αντικείμενό τους εμπίπτει στους σκοπούς του Ινστιτούτου
  στ. Εγκρίνει κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο για την πραγμάτωση των καταστατικών σκοπών του Ινστιτούτου
  ζ. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τα θέματα αρμοδιότητάς της
  η. Εγκρίνει την εισδοχή νέων μελών.
  θ. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μελών και του προσωπικού, που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του
  ι. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό
  ια. Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και της συνδρομής εισδοχής των μελών
  ιβ. Αποφασίζει ή γνωματεύει για κάθε άλλο θέμα, που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. ή άλλου οργάνου.
 1. Εκτελεί χρέη Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το προσωπικό του Ινστιτούτου.
 2. Το ΔΣ δύναται να εξουσιοδοτήσει, τον Πρόεδρό του, το Γενικό Διευθυντή, καθώς και επιτροπές που συνιστώνται από αυτόν, για να ασκούν ορισμένες από τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι ειδική και συγκεκριμένη.
 3. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις, που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις, στις οποίες δεν παρέστησαν ή παρέστησαν αλλά διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους είναι καταχωρισμένη στα πρακτικά της συνεδριάσεως.
 4. Το Ινστιτούτο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Β. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, κατά τα οριζόμενα στην αρχή του παρόντος άρθρου, συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση αμέλειάς του, από δύο (2) οποιαδήποτε από τα εκλεγέντα μέλη, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του.
 2. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον 1 φορά κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως με πρωτοβουλία του προέδρου ή τριών (3) μελών του Δ.Σ.
 4. Στην έγγραφη πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Στις τακτικές συνεδριάσεις επιτρέπεται να ληφθούν αποφάσεις και για θέματα που δεν είναι αναγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση που τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ζητούν έκτακτη συνεδρίασή του και ο Πρόεδρος δεν το συγκαλέσει εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη των αιτήσεων, τα εν λόγω μέλη μπορούν να το συγκαλέσουν με έγγραφη πρόσκληση προς τα λοιπά μέλη. Η πρόσκληση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόπο, χρόνο και θέματα ημερήσιας διατάξεως.
 5. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας. Τα πρακτικό των συνεδριάσεων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τον Γενικό Γραμματέα. Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας, τα πρακτικά υπογράφει αντ’ αυτού άλλο μέλος του Δ.Σ. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
 6. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του με εκπρόσωπο, ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ο ίδιος μέλος του Δ.Σ. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα (1) άλλο μέλος του Δ.Σ.

Γ. Αρμοδιότητες Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την ευθύνη της κατευθύνσεως, παρακολουθήσεως και ελέγχου της όλης δραστηριότητας του Ινστιτούτου.
 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από έναν από τους δύο αντιπροέδρους, χωρίς άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των αντιπροέδρων, η αναπλήρωση γίνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.
 3. Με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου στο χειρισμό οποιουδήποτε θέματος, που αφορά στο Ινστιτούτο, καθώς και η υπογραφή εγγράφων στο Γενικό Διευθυντή ή σε άλλο υπάλληλο του Ινστιτούτου.
 4. Εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. την ανάθεση μελετών και ερευνών σε τρίτους καθώς και τις αμοιβές τους.
 5. Έχει την εποπτεία του προγράμματος επιστημονικών μελετών του ΙΤΕΠ και μπορεί να την αναθέτει κατ’ εξουσιοδότηση σε οιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου.
 6. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού εκπροσωπεί το ΙΤΕΠ ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Δημοσίου και το δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του. Περαιτέρω δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να εκχωρεί το δικαίωμα γενικής ή ειδικής εκπροσώπησης και υπογραφής σε οιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή συνεργάτη του ΙΤΕΠ κρίνει ή στο Γενικό Διευθυντή με απλό έγγραφό του, η υπογραφή του οποίου θα δεσμεύει κατά τον αυτό τρόπο το ΙΤΕΠ.

Δ. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ., του Δ.Σ., τα οποία καταχωρίζει σε ειδικά προς τούτο βιβλία.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. η σύνταξη και τήρηση πρακτικών μπορεί να ανατίθεται σε υπάλληλο του Ινστιτούτου, ο οποίος θα έχει και την επιμέλεια της υπογραφής τους.
 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. με απόφασή του. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να αναπληρώσουν το Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 9

Γενικός Διευθυντής

 1. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου πρέπει να διαθέτει τα επιστημονικά προσόντα, την ερευνητική και λοιπή εμπειρία, που απαιτούνται για την αποτελεσματική επιτέλεση των καταστατικών σκοπών του Ινστιτούτου ήτοι ενδεικτικά:
  – να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις οικονομικές επιστήμες
  – να έχει πραγματοποιήσει επιτυχείς μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή
  – να έχει πραγματοποιήσει επαρκή αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων, από τις οποίες προκύπτει αβιάστως η ερευνητική του επάρκεια και η ικανότητά του να απευθύνεται σε σημαντικά πρακτικά προβλήματα του κλάδου.
 1. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι οι ακόλουθες:
  α. Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση, την απρόσκοπτη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος δράσεως του Ινστιτούτου, το οποίο και εκπροσωπεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε όλα τα επιστημονικά θέματα.
  β. Εισηγείται στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. κάθε μέτρο που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του Ινστιτούτου.
  γ. Υποδεικνύει τους επιστημονικούς συνεργάτες, παρακολουθεί και συντονίζει το έργο τους.
  δ. Παρίσταται, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., όταν καλείται.
  ε.Έχει την επιμέλεια εκτελέσεως των αποφάσεων του Δ.Σ.
  στ. Εντέλλεται την πραγματοποίηση των δαπανών του Ινστιτούτου, μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.
  ζ. Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατεθούν ορισμένες ή όλες οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, σε περίπτωση κωλύματός του, σε έναν από τους υπαλλήλους – επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου.
 2. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή σε μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Την οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου παρακολουθεί και ελέγχει η Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, με ένα αναπληρωματικό, οι οποίοι εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να λαμβάνουν γνώση όλων των θεμάτων που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του Ινστιτούτου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνελεύσεως, της αλληλογραφίας του Ινστιτούτου και του αρχείου του γενικά.
  Το Δ.Σ. οφείλει να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα ανωτέρω στοιχεία εντός τριών (3) ημερών.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για την οικονομική διαχείριση κατά τον προηγούμενο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 11

Πόροι

Πόροι του Ινστιτούτου είναι:

α. Οι εισφορές εισδοχής των μελών και οι ετήσιες συνδρομές τους, όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Σ.

β. Επιχορηγήσεις μελών του ή άλλων φυσικών προσώπων, καθώς και οργανισμών, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και φορέων ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,

γ. Τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή χορηγίες. Το Δ.Σ. επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα αποδοχής ή μη των πόρων αυτών.

δ. Αμοιβές και πάσης φύσεως έσοδα από τους ωφελούμενους φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, το Ελληνικό Δημόσιο και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, ως αντάλλαγμα από την εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εν γένει από την ανάπτυξη της περιγραφόμενης στο άρθρο 2 δραστηριότητας για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής δύναται να λαμβάνονται δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις από τους ωφελούμενους φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, το Ελληνικό Δημόσιο και εν γένει φορείς του ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα, αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

ε. Έσοδα από συμμετοχή Ινστιτούτου σε προγράμματα ή άλλες δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

στ. Έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων, διοργάνωση συνεδρίων, διαδικτυακή προβολή και προώθηση προγραμμάτων

ζ. Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 12

Απόκτηση – Διαχείριση και Διάθεση Περιουσίας

 1. Για την αγορά ακινήτων ή κινητών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια που καθορίζει κατ’ έτος η τακτική Γενική Συνέλευση, απαιτείται προηγούμενη έγκρισή της. Η αποδοχή κληρονομίας γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής. Για την αποδοχή κληροδοσίας ή δωρεάς υπό τρόπον απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Συνελεύσεως με τη συνήθη πλειοψηφία.
 2. Απαγορεύεται στο Ινστιτούτο να εκμεταλλεύεται περιουσία, που έχει καθαρώς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Απαγορεύεται, επίσης, στο Ινστιτούτο να λαμβάνει προμήθεια για τη διενέργεια πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας του. Κληρονομία, κληροδοσία και δωρεά υπό τρόπον, διατελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση στα πλαίσια του προϋπολογισμού, τυχούσες δε πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικώς σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο διαθέτης ή ο δωρητής.
 3. Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Ινστιτούτου για σκοπούς διαφορετικούς από τους διαλαμβανόμενους στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13

Οικονομικό Έτος

 1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 2. Δύο μήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται ο προϋπολογισμός και εντός τριών μηνών από τη λήξη συντάσσεται ο απολογισμός διαχειρίσεως του Ινστιτούτου, οι οποίοι υποβάλλονται από το Δ.Σ. στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
 3. Οι παρεχόμενες υπό ειδικό όρο στο Ινστιτούτο επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και πάσης φύσεως εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, αναγράφονται στον προϋπολογισμό και απολογισμό του σε ειδικά κεφάλαια, διατιθέμενα σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των χορηγών.

ΑΡΘΡΟ 14

Σφραγίδα

Το Ι.Τ.Ε.Π. έχει σφραγίδα στρογγυλή, που αναγράφει κυκλικά τις λέξεις: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ» και στο κέντρο απεικονίζει την κεφαλή του Ξένιου Δία.

Η σφραγίδα του Ινστιτούτου θα είναι τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική, η οποία καλύπτει τις ξενόγλωσσες ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 15

Διάλυση – Εκκαθάριση

 1. Το Ινστιτούτο διαλύεται όταν βρίσκεται σε αδυναμία πραγματοποιήσεως των σκοπών του.
 2. Στην ανωτέρω περίπτωση, το Ινστιτούτο τίθεται σε εκκαθάριση και θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, μόνον ως προς τον σκοπό της εκκαθαρίσεως.
 3. Η Συνέλευση μετά την απόφασή της για διάλυση του Ινστιτούτου
  α. εκλέγει από τα τακτικά μέλη τους τρεις εκκαθαριστές της περιουσίας του Ινστιτούτου, σύμφωνα με το νόμο, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία,
  β. αποφασίζει για τον τρόπο διαθέσεως του τυχόντος καθαρού προϊόντος της εκκαθαρίσεως.
 4. Στη φάση της εκκαθαρίσεως, όλα τα έγγραφα του Ινστιτούτου αναφέρουν υποχρεωτικά ότι τούτο βρίσκεται σε εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 16

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Με εσωτερικό κανονισμό, συντασσόμενο από το Δ.Σ. και εγκρινόμενο από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, ρυθμίζονται τα της οργανώσεως και εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ινστιτούτου.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2018