Skip to main content

Όροι χρήσης

Η παρούσα Δικτυακή Πύλη (https://www.itep.gr) ανήκει στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους επόμενους όρους («οι όροι χρήσης») προτού χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει τη βούλησή σας να δεσμευθείτε από τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Το ΙΤΕΠ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996, με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Τουρισμού και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και στοχεύει στην:

  • Εκπόνηση επιστημονικών μελετών που αφορούν στα προβλήματα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, αλλά και της οικονομίας γενικότερα, και διατύπωση προτάσεων και λύσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη τόσο του τουριστικού τομέα, όσο και της ελληνικής οικονομίας.
  • Παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών οικονομικών εξελίξεων και εξέταση των πιθανών επιπτώσεων που έχουν στον τουριστικό τομέα.
  • Εκπόνηση μελετών για τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας (θεσμικά, τεχνικά, οικονομικά προβλήματα κ.λπ.).
  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας για τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στον τουριστικό τομέα.
  • Διοργάνωση διεθνών τουριστικών συνεδρίων.
  • Αρωγή του έργου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ειδικότερα, η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί για τις ανάγκες του ΙΤΕΠ και υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια.

Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης») που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΙΤΕΠ και οποιοδήποτε πεδίο αυτής με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Κάθε χρήστης της παρούσας σελίδας οφείλει, πριν από την επίσκεψη, τη χρήση των σελίδων ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να διαβάσει προσεκτικά και να μελετήσει όλους τους Όρους Χρήσης της. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας Δικτυακής σελίδας άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω Όρους Χρήσης και παραχωρεί τη ρητή συγκατάθεσή του.

Οι Όροι Χρήσης της παρούσας Δικτυακής Πύλης του ΙΤΕΠ μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης. Η συνεχής χρήση των σελίδων της παρούσας Δικτυακής Πύλης συνεπάγεται ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης με τις εκάστοτε αλλαγές.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο παρών δικτυακός τόπος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου, να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του παρόντος δικτυακού τόπου και του ΙΤΕΠ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό, εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ΙΤΕΠ και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη γραπτή άδεια του ΙΤΕΠ και πάντα με αναφορά στην πηγή.

Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που τυχόν περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες/πεδία του παρόντος ιστότοπου και περιλαμβάνει κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Η εν γένει τεχνική υποδομή του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της παρουσίας της αρχικής σελίδας, παρουσίαση επιμέρους περιεχομένου, αρχιτεκτονική περιεχομένου, μενού πλοήγησης, τεχνικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλγόριθμοι, ροές εργασίας κ.λπ. διατίθεται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση προκειμένου να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τον σκοπό που υλοποιήθηκαν. Απαγορεύεται ρητά κάθε διαφορετική εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου της τεχνικής υποδομής του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, αντίστροφο σχεδιασμό (reverse engineering) κ.λπ.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος ιστότοπου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τις διαδικτυακές επικοινωνίες και συναλλαγές. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο από τον επισκέπτη / χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου ή και του ΙΤΕΠ, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο ή και τον κύριο αυτού, στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εγγραφή Χρήστη

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο παρών ιστότοπος, πρέπει να εγγραφεί δημιουργώντας ένα μοναδικό και αυστηρά προσωπικό λογαριασμό. Σχετικά με τα στοιχεία εγγραφής, ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται καθώς επίσης να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (αποσύνδεση). Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό τους λογαριασμό και συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον διαχειριστή του παρόντος ιστότοπου για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας.

Σύνδεσμοι (Links)

Ο παρών ιστότοπος δύναται να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης / χρήστης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Το ΙΤΕΠ είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κύριος των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα ιστότοπο. Η εν λόγω πληροφόρηση δεν θα πωληθεί, εκμισθωθεί, διανεμηθεί ή παραχωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς τρίτα πρόσωπα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το Νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές που προκύπτουν από την λόγω σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του ιστότοπου, που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε το ΙΤΕΠ, προκειμένου να προβούμε στην άμεση αντιμετώπισή του.